Denna sida fungerar som informationssida för Nusnäs blomsterfond. Här kan du läsa om fondens aktivitet, stadgar, styrelse och kontaktpersoner samt hitta uppgifter om inbetalning för minnestelegram eller hyllningstelegram.
 

Nusnäs Blomsterfond hälsar dig välkommen till vår sida

Under nedanstående rubriker hittar du uppgifter om vad Nusnäs Blomsterfond är. Vill du köpa minnes- eller hyllningstelegram till någon som har betytt/betyder mycket för dig eller dina nära och kära läs då vidare under rubriken ”minnestelegram”.


Ändamål 

Fonden skall verka för att höja den ideella och kulturella verksamheten i Nusnäs By, samt förvalta givna gåvor.

Anslag ur fonden kan beviljas till fortbildning, skötsel av byns allmänna platser samt tillfällig hjälp till inom byn boende personer som hamnat i tragiska situationer.


Verksamhet

Stiftelsen Nusnäs Missionshus äger rätt att erhålla 40% av fondens årliga nettoöverskott. 

Fonden sköter bland annat gräsklippning och blomsterplantering av majstångsplatsen, samt uppsättning och nedtagning av julgran. 

Fonden bekostar varje år presentkort på ett fruktträd till byns sjätteklassare. Blommor och gräsklippning på byns majstångsplats, samt julblommor till årets 80-åriga Nusnäsbor.    


Minnestelegram

Vill du köpa MINNESTELEGRAM eller HYLLNINGSTELEGRAM 

Kontakta Ana-Maria Persson Hållestam på telefonnummer  070-670 16 69 Lämna de önskemål du har så löser hon detta. Meddela även tänkt gåvobelopp som sedan insättes på  bank giro nr: 5244-0542.
Vår önskan är att i möjligaste mån endast erhålla insättningar på bg. I enstaka fall mottar Ana Maria kontant betalning.


Styrelse

Efraim Sandén, ordförande
Birgit Katrin, sekreterare
Gunlaug Ernerdahl, kassör
Göte Eriksson, ledamot
Lennart Persson, ledamot
John Green, suppleant


Stadgar

STADGAR FÖR NUSNÄS BLOMSTERFOND (ANTAGNA 2003)

§ 1
Fonden, som tillkommit efter sammanslagning av Per Nordins minnesfond
och Nusnäs bys minnesfond, mottager och förvaltar gåvor givna till hedrande av personer, till donationer samt gåvor som i övrigt inte strider mot fondens syften.

§ 2
Fondens medel skall placeras så att räntebärande kapital ger så stor
avkastning som möjligt. Utdelning eller anslag ur fonden får ej lämnas när
räntebärande kapital understiger 50 000:-. Utdelning ur fonden upp till 5 000:- kan beslutas av styrelsens majoritet. Utdelning över 5 000:- skall beslutas av årsmöte eller påkallat sammanträde.

§ 3
Fonden skall verka för att höja den ideella och kulturella verksamheten i
Nusnäs by.

§ 4
Anslag ur fonden kan även beviljas till fortbildning, skötsel av byns allmänna platser samt tillfällig hjälp till inom byn boende personer som hamnat i tragiska situationer.

§ 5
Fondens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem personer
jämte två suppleanter som väljes på årsmötet. Styrelsen väljes för en tid av
två år, därav avgår två ledamöter efter ett år och tre ledamöter det andra året. Suppleanterna väljes för ett år. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen är beslutsbar när minst tre ledamöter är närvarande och om beslutet eniga. Vid fulltalig styrelse avgör majoriteten.

§ 6
Fondens räkenskaper avslutas för kalenderår. För granskning av
räkenskaperna och förvaltningen väljes två revisorer och två
revisorsuppleanter. Dessa väljes för ett år. Styrelsen skall före januari månads utgång överlämna räkenskaperna för revidering. Revisionen skall vara verkställd och berättelse däröver avgiven före utgången av februari månad varje år.

§ 7
Styrelsen skall årligen utlysa ett möte före april månads utgång. Extra möte
hålles då styrelsen så beslutar. Kallelse till mötet skall ske genom anslag på
Nusnäs bys anslagstavlor minst åtta dagar före mötet.

§ 8
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av justeringsmän
4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
5. Styrelsens berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet
9. Bestämmande om arvoden
10. Val av ledamöter och suppleanterna i styrelsen
11. Val av revisorer och revisorsuppleanter
12. Val av valberedning – tre ledamöter
13. Övriga frågor

§ 9
Vid mottagande av gåvor till fonden, tillställes för varje givares räkning, till
den det vederbör en textad adress innehållande givarens namn m m. Ett kvitto skrives och överlämnas till givaren.

§ 10
Medlem av Nusnäs Blomsterfond är envar som genom bidrag stött fonden.
Varje medlem äger en röst.

§ 11
Fondens firma tecknas av föreningens ordförande och kassaförvaltare var för sig. Dessutom har de som styrelsen utsett rätt att teckna firman vid försäljning av adresser.

§ 12
Eventuell ändring av dessa stadgar kan ske endast vid årsmötet om någon
skriftligen så begär.


Övrigt