Delägarna i Nusnäs Utskog vid Kräkelbäcken Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i Nusnäs bygdegård tisdagen den 26 mars 2024 kl. 19:00

Ärenden:
Enligt stadgarna § 16.

Registrering av deltagande och fullmakter kl. 18.00-18.45

Årsredovisningshandlingar finns utlagda hos Grannas A Olssons Hemslöjd AB
Edåkersvägen 24 fr o m den 15 mars.

Nusnäs den 4 mars 2024

Styrelsen